Organizaciona strukura

ORGANIZACIONA STRUKTURA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA “SRBIJA VOZ” a. d.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika “Srbija Voz”, Beograd

Nemanjina 6, 11000 Beograd

putnik.info@srbvoz.rs

Menadžer za saobraćajno-komercijalne poslove

Vesna Brajović

tel: + 381 11 362 1128

vesna.brajovic@srbvoz.rs

Menadžer za ekonomsko-kreditne poslove

Vesna Radosavljević

vesna.radosavljevic@srbvoz.rs

Menadžer za pravne poslove i ljudske resurse

Antonija Kapisazović

tel: +381 11 361 8460

antonija.kapisazović@srbvoz.rs

Menadžer za investicije

Mašan Radojević

masan.radojevic@srbvoz.rs

Sektor za saobraćajno-komercijalne poslove

direktor: Marko Đukić

tel: +381 11 361 6962

marko.djukic@srbvoz.rs

Sektor za vuču vozova

direktor: Predrag Polić

+381 11 361 6790

predrag.polic@srbvoz.rs

Sektor za održavanje voznih sredstava

direktor: Vladan Petrović

tel: +381 11 361 6790

vladan.petrovic@srbvoz.rs

Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije

direktor: Dragan Ranković

tel: +381 11 361 8442

dragan.rankovic@srbvoz.rs

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse

direktor: Jelena Bojić

tel: +381 11 361 6962

jelena.bojic@srbvoz.rs

Sektor za finansijsko-računovodstvene poslove i popis

direktor: Safet Trtovac

tel: +381 11 306 7315

safet.trtovac@srbvoz.rs

Sektor za nabavke i stovarišne poslove

direktor: Oliver Miljuš

oliver.miljus@srbvoz.rs

Centar za unutrašnju kontrolu

direktor: Slobodan Mićević

slobodan.micevic@srbvoz.rs

Centar za kontrolu prihoda

direktor: Milisav Stanković

tel: +381 11 2645 230

milisav.stankovic@srbvoz.rs

Centar za internu reviziju

direktor: Darko Pavlović

darko.pavlovic@srbvoz.rs

Centar za marketing i medije

direktor: Dragana Stanković

tel: +381 11 361 6811

dragana.stankovic@srbvoz.rs

marketing@srbvoz.rs

Centar za bezbednost

direktor: Ilija Marić

tel: +381 64 845 4604

ilija.maric@srbvoz.rs

Centar za upravljanje rizicima, plan i analizu

direktor: Ljiljana Dreković

tel: +381 11 306 7315

ljiljana.drekovic@srbvoz.rs

Poverenica za etiku

Slavica Anić Jevtić 

tel: +381 64 842 7062

slavica.anic@srbvoz.rs