Општи услови

Претпродаја и рок важења возних карата

Возне карте се могу издавати унапред (претпродаја) али најраније на два месеца рачунајући од првог дана рока важности.

Возне карте за путовање у једном смеру важе 1 дан.

Повратне возне карте (за путовања у одласку и повратку), за одстојање до 100 km, важе 1 дан. За одстојања од 101 km и више важе 15 дана, с тим да за путовање у једном смеру (одласку или повратку) карта важи 1дан. Рок важења почиње да тече у одласку од дана назначеног на карти, као први дан рока важења, а у повратку од дана отпочињања путовања у повратку.

За карте које Србија Воз уводи по промотивној понуди важе посебни услови у погледу претпродаје и рока важности.

Прекид путовања

Са возном картом за путовање у једном правцу прекид путовања дозвољен je један пут, а са повратном возном картом дозвољено је један пут у одласку и један пут у повратку, али у  оба случаја уз обавезну оверу у станици у којој се прекида путовање, одмах по изласку из воза.

Уколико код прекида путовања возна карта није оверена, она не важи за наставак путовања од станице у којој је путовање прекинуто.

Прекидом путовања не продужава се рок важења возне карте.

Код возних карата издатих по глобалним ценама, прекид путовања није дозвољен.

За карте које Србија Воз уводи по промотивној понуди није дозвољен прекид путовања.

Враћање возне цене за неискоришћене карте

Захтев за враћање возне цене за неискоришћене карте подноси се путничким благајнама железничких станица у следећим случајевима:

а) за потпуно неискоришћене возне карте најкасније првог дана рока важења возне карте, захтев се подноси благајни полазне, односно отправне
станице;

б) код повратне возне карте за неискоришћено путовање у повратку најкасније последњег дана рока важења возне карте, захтев се подноси благајни
полазне станице путовања у повратку;

в) за делимично неискоришћене возне карте када путник одустаје од даљег путовања, захтев се подноси путничкој благајни у станици у којој је
путовање прекинуто одмах по изласку из воза;

г) за коришћење 2. разреда с возном картом 1. разреда, због тога што није било слободних седишта у 1. разреду, захтев се подноси путничкој благајни у
упутној станици одмах по изласку из воза;

д) за коришћење воза нижег тарифског ранга са возном картом за воз вишег тарифског ранга, захтев се подноси путничкој благајни у упутној станици
одмах по изласку из воза.

Пре подношења захтева за враћање возне цене потребно је:

– за случајеве под б) и в) поднети возну карту на оверу надлежном раднику полазне станице у повратку, односно станице у којој се одустаје од
путовања;

– за случајеве под г) поред возне карте прилаже се и одговарајућа потврда коју је издао кондуктер у возу.

Од износа који се враћа путнику, на име трошкова железнице одбија се 10%. Ако се возна карта врати због кривице железнице или се врати истог дана на истој благајни где је купљена, износ од 10% се не одбија.

Ако путничка благајна у станици не ради у време доласка воза, захтев се подноси најкасније наредног радног дана станице.

У осталим случајевима, за враћање возне цене потребно је поднети писани захтев надлежном одељењу Контроле прихода “Србија Воз” а.д.

Враћање возне цене врши се на основу оригиналне возне карте која садржи оверу да није коришћена. Путник може приложити и друге доказе да карту нију користио.

За неискоришћене возне карте купљене путем картомат уређаја или путем интернета (wеб сајта Србија Воза или путем апликације на мобилним телефонима) враћање возне цене се врши путем Центра за контролу прихода путем електронске поште kontrola.prihoda@srbvoz.rs.

Враћање износа возне цене за карте купљене по промотивној понуди није дозвољено, осим у случају кривице железнице.  У случају кривице железнице, захтеви за повраћај се достављају путем електронске поште putnik.info@srbvoz.rs.

Резервисање места

У поступку резервисања места може се захтевати резервација седишта, постеља и лежаја. Резервисање места може се захтевати истог дана када се купује возна карта или се може обавити накнадно, у случају када је возна карта купљена унапред, али уз показивање возне карте.

Путник треба да заузме резервисано место најкасније 15 минута после поласка воза из станице од које је извршена резервација, јер се у противном резервација места сматра неважећом.

Износ накнаде за резервацију седишта враћа се само у случају да се резервација није искористила кривицом железнице.

У станицама које су снабдевене електронским системом за издавање возних исправа, путник који одустане од путовања може вратити резервацију седишта. Уколико се захтев поднесе на један дан пре путовања враћа се плаћена цена уз одбитак од 10%, а код захтева на дан путовања (најкасније на три сата пре поласка воза) враћа се плаћена цена уз одбитак од 50%.

Превоз ручног пртљага

Путник има право да као ручни пртљаг бесплатно превезе у путничким колима предмете које може лако сместити, изнад и испод седишта које је заузео. Предмети који заузимају више од наведеног простора сматрају се прекомерним ручним пртљагом и путник за њихов превоз плаћа предвиђени износ.

Превоз припитомљених животиња

Уколико није у супротности са посебним прописима, у путничка кола је дозвољено унети:

мале припитомљене животиње (затворене у кавезима, корпама или другој подесној амбалажи), ако се могу сместити као ручни пртљаг, мале псе који не сметају путницима.

Већи пси које са собом води војска, полиција и слепа лица могу се превозити у путничким колима 2. разреда.

Пас се може увести (унети) у одељак само уз пристанак свих путника у одељку. Без обзира на величину, пси морају имати корпу (брњицу) на њушци, а већи пси се морају држати на краткој узици.

За псе који се превозе у путничким колима плаћа се на име превознине 50% редовне возне цене другог разреда путничког воза, а у колима за спавање или са лежајевима, путник мора имати кабину за искључиву употребу.