Општи услови

Претпродаја и рок важења возних карата

Међународне возне карте могу се купити на благајнама железничких станица и путничких агенција у претпродаји најраније два месеца пре првог дана рока важења. Рокови важења међународних карата које се издају на благајнама “Србија Воз” а.д. зависе од врсте понуде и износе:

– у малограничном саобраћају између Србије и Мађарске возне карте у једном правцу важе 1 дан, а повратне 3 дана;
– у пограничном саобраћају између Србије и Хрватске (Богојево – Ердут) возна карта важи један дан како за путованје у једном правцу, тако и за повратно путовање;
– возне карте по понуди InterRail имају различите рокове важења, што зависи од врсте понуде коју путник одабере;
– возне карте по понуди CITY STAR у саобраћају са  Хрватском, Чешком, Словачком и Словенијом имају рок важења 1 месец;
– возне карте у саобраћају са Црном Гором имају рок важења 1 дан;
– SparShine HRVATSKA – понуда за појединачна путовања у једном правцу од Београда до Загреба и обратно по посебним ценама (возна карта и резервација седишта или лежаја). Возне карте по овој понуди важе искључиво за датум и воз за који су испостављене;
– релацијске возне карте BAČKA SPECIAL, MAKEDONIJA SPECIAL и MUENCHEN SPEZIAL важе 1 месец;
– обичне возне карте било да су издате за један правац или као повратне, имају рок важења 1 месец;
– возне карте издате по глобалној – тржишној цени (за релацију Београд – Загреб) важе за датум и воз за који су издате.

Рок важења возне карте, изузев оних купљених по глобалној цени, почиње да тече од 00:01 часова датума који одреди путник, а благајна издавања га као таквог упише на возну карту. Путник може започети путовање било ког дана рока важења возне карте, али га мора завршити последњег дана рока важења возне карте најкасније до 24:00 часова.

Рок важења возне карте може се продужити у случају да путник не може завршити започето путовање кривицом “Србија Воз” а.д. или из оправданих разлога. У том случају рок важења се продужава онолико дана колико је потребно да се започето путовање заврши.

Прекид путовања

Прекид путовања је дозвољен у оквиру рока важења возне карте, осим код карата из малограничног саобраћаја. Прекидом путовања не продужава се рок важења возне карте. Путовање се може наставити само од станице прекида или од неке друге станице која се налази на још неискоришћеном делу релације возне карте.

Враћање возне цене

Враћање возне цене за потпуно или делимично неискоришћене међународне возне карте врши Центар контроле прихода Београд, ул. Савска бр. 19, спрат II, соба 4б (понедељак – петак, 08:00 – 16:00 часова). Уз писани захтев треба приложити оригинал возну карту оверену од стране кондуктера или надлежног радника железничке станице и све друге исправе којима се доказује основаност и висина потраживања.

Изузетно, возну цену може вратити било која благајна која је укључена у систем електронског издавања карата, ако је возна карта која се враћа издата електронским путем. Услов је да путник врати потпуно неискоришћену возну карту у току истог месеца у којем је карта купљена.

Од износа који се враћа путнику, на име трошкова “Србија Воз” а.д. одбија се 10%. Ако се возна карта врати због кривице “Србија Воз” а.д. или се врати истог дана на истој благајни где је купљена, износ од 10% се не одбија.

Резервисање места

У поступку резервисања места може се захтевати резервација седишта, постеља и лежаја. Резервисање места може се захтевати у тренутку куповине возне карте или се може обавити накнадно, у случају када је возна карта купљена унапред, али уз показивање возне карте.

Резервација у претпродаји се може купити најраније два месеца пре путовања, и то само за возове за које је предвиђено резервисање места.

Захтеви за резервисање места за појединачне путнике и групе упућују се централном бироу за резервисање у Београду.

Места се могу резервисати за путовања од полазне или успутне станице. Резервисање места за путовање у повратку је могуће извршити преко благајне (станице или путничке агенције) која издаје повратну карту.

“Србија Воз” а.д. укључено је у европски резервациони систем ЕПА, што омогућава да се могу резервисати места (седиште, лежај, постеља) у свим возовима укљученим у овај систем који саобраћају на европској железничкој мрежи.

У полазној станици воза слободна седишта у колима путници без резервације могу заузети само уз претходно одобрење кондуктера.

Групе се могу примити на превоз само у случају када се изврши резервисање места за намеравано путовање.

Ако се место које је резервисано не заузме најкасније 15 минута после поласка воза из станице (од које гласи резервација), тада путник губи право на резервисано место.

Износ накнаде за резервацију седишта не враћа се, осим у случају кривице “Србија Воз” а.д..

Износ плаћене цене за неискоришћену резервацију постеље или лежаја враћа се на путничкој благајни под следећим условима:

– У пуном износу, ако се постеља/лежај нису могли користити због кривице железнице,
– Уз одбитак од 10%, ако је резервација за постељу/лежај, отказана најкасније на 24 сата пре поласка воза,
– Уз одбитак од 50%, ако је резервација за постељу/лежај, отказана у краћем периоду али најкасније до поласка воза.

После поласка воза не врши се повраћај новца за неискоришћену резервацију.

Превоз пртљага

Пртљаг се може превозити само са путником у истом одељку и у количини која се може сместити изнад и испод седишта путника.

Путник може да има највише 3 комада лако преносивог пртљага који одговара простору који је у возу предвиђен за одлагање пртљага. Максималне димензије сваког комада пртљага морају бити мање од 85 cm. Посебним превозним и тарифским условима се утврђује да ли се може понети са собом више комада пртљага, пртљага већих димензија или кабастих предмета (као што су скије, даска за једрење, бицикли). У том случају, ови кабасти предмети морају бити упаковани на одговарајући начин, демонтирани или склопљени. У том погледу, путник се мора унапред распитати код превозника о посебним условима пријема овог пртљага.

Предмети који сметају другим путницима не примају се на превоз.

Превоз паса и малих домаћих животиња

У међународном саобраћају на релацијама “Србија Воз” а.д. пси се могу превозити у спаваћим колима и колима са лежајевима и у том случају путник мора имати кабину на искључиву употребу. Превоз паса је дозвољен, с тим што се пси морају држати у крилу или на поду, са узицом и брњицом тако да не угрожавају околину. Осим тога, дозвољен је превоз малих домаћих животиња ако су смештене у кавезима, корпама или другој подесној амбалажи која искључује могућност повреде или прљања кола и ручног пртљага. Ова амбалажа мора се држати у крилу или сместити као ручни пртљаг. Ове животиње превозе се бесплатно.

Пси и друге мале домаће животиње могу се превозити само ако својим мирисом или буком не сметају другим путницима и уколико се ниједан сапутник у одељку или колима томе не противи.

За превоз паса издаје се превозна исправа. Наплаћује се 50% редовне возне цене 2. разреда у једном правцу или за путовање у одласку и повратку. На ову цену се не наплаћује никакав посебан додатак.