Информатор о раду

Назив органа: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд

Адреса седишта: Немањина, број 6, Савски Венац, 11 000 Београд, Србија

Матични брoj: 21127124

Порески идентификациони брoj: 109108438

Адреса за пријем поднесака: Немањина, број 6, Савски Венац, 11 000 Београд, Србија

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@srbvoz.rs и marija.radakovic@srbvoz.rs

Архивa Информатора о раду Србија Воза а.д.