Информатор о раду

Информатор о раду за 2018. годину

Назив органа: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд

Адреса седишта: Немањина, број 6, Савски Венац, 11 000 Београд, Србија

Матични брoj: 21127124

Порески идентификациони брoj: 109108438

Адреса за пријем поднесака: Немањина, број 6, Савски Венац, 11 000 Београд, Србија

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@srbvoz.rs и slavica.anic@srbrail.rs

Информатор о раду, новембар 2019. (PDF)

Инфоматор о раду, новембар 2019. (DOC)

Архива

Информатор о раду 2017/2018 (PDF)
Информатор о раду 2017/2018 (DOC)
Информатор о раду 2016/2017 (PDF)
Информатор о раду 2016/2017 (DOC)