Сва права задржана © “Србија Воз" а.д.

Лица до 26 година старости имају право на куповину возне карте која омогућава да се путује месец дана по повлашћеној цени.

КУПИТЕ КАРТУ

ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

О НАМА

РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

О НАМА
КОРИСНИЧКИ СЕРВИС: +381 11 360 28 99, ОД 6:30 ДО 18:30 ЧАСОВА, ДО ДАЉЊЕГ.     ---     ЦЕНТАР ЗА РЕЗЕРВИСАЊЕ МЕСТА ЗА ВОЗОВЕ РОМАНТИКА И НОСТАЛГИЈА: 064/829-57-85 И 064/829-57-84.     ---     УСЛЕД ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА, КОРИСНИЧКИ СЕРВИС ПОВРЕМЕНО НЕЋЕ ФУНКЦИОНИСАТИ.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ГАЛЕРИЈА

ГАЛЕРИЈА

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА СКУПШТИНА И ОДБОР ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ТАТЈАНА МИЛИВОЈЕВИЋРођена је 22.3.1968.


Образовање:


- Економски факултет Универзитета у Београду, зање дипломирани економиста


Вештине и знања:


- MS Office, Excel, Internet, итд.


Тренутна позиција:


Виши саветник, Руководилац Одсека за систем финансирање локалне власти у Сектору  буџета, Министарство финансија, Република Србија.


У Министарству финансија радила је 19 година (од укупно 25 година стажа). Од 1997-2003. радила је у Одељењу за систем финансирања организација обавезног социјалног осигурања у Сектору буџета, а од 2003-2016. у Одсеку за систем финансирања локалне власти у Сектору  буџета.


У досадашњем раду у Министарству финасија стекла је искуство у систему финансирања јединица локалне самоуправе, у различитим деловима њиховог функционисања, а све у циљу успостављања финасијског јединства у евидентирању прихода и примања, расхода и издатака и извршавања расхода корисника средстава буџета Републике Србије, односно локалне власти, чиме се обезбеђују интегритет буџетског система и буџетски циљеви. Такође, учествовала је у припреми и изради закона из области финансирања јединица локалне самоуправе и у давању мишљења на законске прописе у делу њиховог утицаја на функционисање јединица локалне самоуправе. Поред тога, пратила сам  усмеравање средстава са нивоа Републике Србије према општинама са територије АП Косово и Метохија  и учествовала у изради аката Владе којима се регулише радно-правни статус запослених на територији АП Косово и Метохија.


Опис послова:


- припрема и израда закона о финансирању локалне самоуправе и подзаконских аката

- припрема и учествовање на јавним расправама у поступку припреме нацрта закона о финансирању локалне самоуправе;

- давање мишљења о примени прописа којима се уређује систем финансирања локалне самоуправе

- давање мишљења на прописе који се припремају у другим органима са аспекта усклађености са прописима који регулишу систем финансирања локалне самоуправе

- старање о примени закона о финансирању локалне самоуправе;

- старање о усклађености закона о финансирању локалне самоуправе са компаративним системима;

- учествовање у изради упутства за израду одлука о буџету јединица локалне самоуправе;

- припрема мишљења на предложене измене одговарајућих прописа других органа у делу који се односи на буџете локалне власти;

- припрема мишљења на дописе јединица локалне самоуправе у вези тумачења одредби Закона о финансирању локалне самоуправе;

- обрада податка о висини остварених прихода и примања ЈЛС и  извршених расхода и издатака;

- припрема мишљења на захтеве физичких и правних лица у вези тумачења одредби закона о финансирању локалне самоуправе;

- анализе о финансијском положају јединица локалне самоуправе узимајући у обзир све организационе облике где је она оснивач (јавна предузећа, спортска удружења, и др.).  


Досадашње радно искуство:


Временски период:   Октобар 1991 - Фебруар 1997.

Место Београд, Република Србија

Институција: Спољно трговинско предузеће „Текстил“

Позиција: Директор Сектора за малопродају


Опис послова:


- Руководила је и учествовала у организацији функционисања 150 малопродајних објеката и четири Робне куће у општинама и градовима у Републици Србији.

- Организовала је набавку текстилне галантерије и метраже за све објекте, лагеровање и складиштење робе у централном магацину у Београду и његову дистрибуцију у све малопродајне објекте.

- Константно је пратила обим продаје и ниво малопродајних цена у односу на конкуренске трговинске куће као и динамику плаћања обавеза  добављачима.


Временски период: Фебруар  1997.  до данас

Место Београд, Република Србија

Институција:  Министарство финансија - Сектор буџета,  

Позиција: Виши саветник, Руководилац Одсека за систем финансирања локалне власти у Сектору  буџета


Опис послова:


- Израда Нацрта закона о буџету Републике Србије од 2008.  до 2015. године, у делу израде одредби закона које се односе на систем финансирања јединица локалне самоуправе, анализе финасијског плана Министарства за Косово и Метохију (данас Канцеларије за Косово и Метохију), као и утврђивање прегледа висине трансферних средстава за јединице локалне самоуправе и АП Војводину и других средстава опредељених за територију АП Војводине, у току процедуре израде буџета за наведене године.

- Учествовала је у припреми Фискалне стратегије у делу дефинисања износа ненаменских трансферних средстава јединицама локалне самоуправе у складу са прописаном методологијом за њихово утврђивање, а све у складу са законом утврђеним надлежностима на нивоу локалне самоуправе.

- Као члан Радне групе за разматрање питања везаних за статус одређених органа, организација и служби са подручја АП Косово и Метохија учествовала сам у изради бројних аката који су имали за циљ мере за решавање статуса државних органа, организација и јавних служби чији је оснивач РС, а образовани су на подручју АП Косово и Метохија, статуса ЈЛС са тог подручја, јавних служби које су оне основале и радноправног статуса запослених у државним органима, организацијама, и органима локалне самоуправе, као и остваривање права из радног односа тих лица. Такође, независно од рада у наведеној радној групи, припремала сам и Информације о издвајању средстава са републичког нивоа за АП Косово и Метохију за све преговарачке тимове и чланове Владе у циљу обезбеђивања праведније расподеле средстава и смањења разлика у примањима свих корисника права на територији АП Косово и Метохија. Учествовала сам у спровођењу Закључака Владе којима се утврђују критеријуми за исплату накнаде плата, односно зарада и привремене накнаде запосленима са територије АП  Косово и Метохија.

- Такође, приликом измена и допуна Закона о буџетском систему, дефинисала сам одредбе закона које се односе на финансирање јединица локалне самоуправе и АП Војводине, а исто тако припремала и одговоре на амандмане народних посланика датих на предлоге овог закона.

- У складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе припремам годишњи предлог акта Владе - Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина.

- У складу са одредбама Закона о буџетском систему учествујем у припреми Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за следећу и наредне две године, којим се дају основне смернице, засноване на економским претпоставкама, за припрему одлука о биџету локалне власти.

- У оквиру овлашћења учествовала сам у реализацији заједничког пројекта са Саветом Европе у ЕАР на имплементацији Закона о финансирању локалне самоуправе у делу  који се односи на утврђивање критеријума, методологије и расподеле наменских трансфера, које јединицама локалне самоуправе треба да додељују надлежна министарства. Један од основних циљева овог пројекта је да се обезбеди одговарајући систем планирања и реализације ове врсте трансфера на централном и локалном нивоу, као и увођење објективних критеријума за њихову доделу уз сразмерно смањење могућности за њихово додељивање на бази дискреционог одлучивања.

- Учествовала сам у припреми одговарајућих података, као и изради одговарајућих анализа функционисања и ефеката примене важећег система финансирања, односно предлагања његових измена у функцији администартивне подршке Комисији за финасирање локалне самоуправе, као заједничког тела Владе и Сталне конференције градова и општина.


Као члан Радне групе, учествовала је:


- у изради Нацрта закона о подршци припадницима српског народа и припадницима мањинских националних заједница на територији АП КИМ.

- у изради Нацрта закона о запосленима у територијалним аутономијама и ЈЛС.

- у изради предлога Стратегије стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.

- у изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.

- за припрему Предлога уредбе о критеријумима, условима, обиму, начину и поступку доделе и враћања средстава за подстицања програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

- у изради Националног плана регионалног развоја.

- у изради Нацрта закона о комуналним делатностима.

- у изради Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе.

- у изради Нацрта закона о главном граду.


У свом дугогодишњем раду у Сектору буџета давала је мишљења на велики број нацрта закона и подзаконских аката, међу којима већина и  није садржавала одредбе које би се тицале локалне самоуправе.


Блиско је сарађивала са јединицама локалне самоуправе, Сталном конференцијом градова и општина и са другим релевантним организацијама које надгледају и финансирају локалне власти у Србији и подржавају њихову децентрализацију. У сарадњи са тим институцијама заједнички смо проналазили решења и покушавали да решимо проблеме проистекле из правних ограничења која су наметнута локалним самоуправама.

 

Учествовала је на бројним конференцијама, округлим столовима и радионицама представљајући Министарство финансија Републике Србије.


Припремала је месечна Решења о преносу трансферних средстава општинама, градовима и граду Београду, којим се месечно свим градовима и општинама преносе ненаменска трансферна средства, а у складу одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе.


Остале релевантне информације:


Аутор је преко 20 чланака у Часопису „Саветник“, Београд и предавач сам на семинарима на тему система финансирања локалне самоуправе.


Као руководилац Одсека за систем финансирања локалне власти:


- пратим спровођење закона којим се уређује финансирање локалне власти и предлаже њихове измене, руководим и усмеравам рад у Групи и предузимам изузетну иницијативу у току поступка измене прописа којим се уређује финансирање локалне самоуправе;

- припремам мишљења на нацрте закона које предлажу министарства, сарађујем са другим министарствима; дајем мишљења и предлажем измене одговарајућих прописа у делу који се односи на буџете локалне власти;

- припремам инструкције за поступање јединица локалне самоуправе у делу који се односи на њихово функционисање и инструкције за припрему буџета локалне власти;

- комуницирам са стручним службама општина и градова у циљу давања стручног мишљења у вези припреме и доношења одлука о буџету и одлука о локалним комуналним таксама;

- одговоран сам и поуздан тимски радник са великим организационим способностима.

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ